Siunciu.lt teisės ir sąlygos

“SIUNČIU.LT” PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

 Taisyklės parengtos 2018 m. birželio 1 d.

Paskutiniai atnaujinimai daryti 2018 birželio 18 d.

Šios paslaugų teikimo taisyklės nustato UAB „Tempus Trans“ priklausančiame tinklalapyje www.siunciu.lt siūlomų paslaugų teikimo bei apmokėjimo už jas tvarką, reikalavimus siuntų ir krovinių paruošimui ir paslaugų užsakymui, taip pat teikiamų paslaugų ribojimus, skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarką bei žalos atlyginimo tvarką. Kiekvienas “Siunčiu.lt” paslaugų naudotojas, pateikdamas išsiųsti skirtą siuntą ar krovinį, patvirtina, kad susipažino ir sutinka su šiomis paslaugų teikimo taisyklėmis.

1. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMO MOMENTAS 

2. SIUNČIU.LT PASLAUGOS 

3. DRAUDŽIAMI SIŲSTI DAIKTAI 

4. SIUNTOS AR KROVINIO GABENIMO UŽSAKYMAS 

5. SIUNTOS AR KROVINIO PAKAVIMAS IR ŽENKLINIMAS 

6. SIUNTOS AR KROVINIO DRAUDIMAS 

7. SIUNTOS AR KROVINIO PRIĖMIMAS (PATEIKIMAS GABENIMUI) 

8. GABENIMO DOKUMENTAI 

9. MUITINĖS FORMALUMAI 

10. SIUNTOS AR KROVINIO PAKROVIMAS 

11. SIUNTOS AR KROVINIO VEŽIMAS (VEŽIMO EIGA) 

12. UŽSAKOVO INSTRUKCIJOS 

13. SIUNTOS AR KROVINIO IŠKROVIMAS 

14. SIUNTOS AR KROVINIO PERDAVIMAS GAVĖJUI 

15. PAKROVIMO/IŠKROVIMO TERMINAI 

16. PASLAUGŲ ĮKAINIAI IR APMOKĖJIMAS 

17. NUOLAIDOS 

18. PAPILDOMOS IŠLAIDOS 

19. SIUNČIU.LT ĮSIPAREIGOJIMAI IR ATSAKOMYBĖ 

20. UŽSAKOVO ATSAKOMYBĖ 

21. KONFIDENCIALUMAS 

22. KLIENTŲ APTARNAVIMAS 

23. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS 

24. PRETENZIJŲ NAGRINĖJIMAS 

25. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS 

26. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

27. SĄVOKOS 

 

PRIVATUMO POLITIKA

Jūsų asmens duomenys Siunčiu.lt svetainėje tvarkomi siekiant:
a) užtikrinti, kad pervežimo paslaugų užsakymo procesas būtų sklandus, o aptarnavimas po užsakymo būtų savalaikis ir profesionalus;
b) užtikrinti, kad Jūsų užsakymai būtų sklandžiai tvarkomi;
c) užtikrinti, kad informacija apie Jus bus tiksli ir atnaujinta;
d) tiesioginės rinkodaros tikslais, pasiūlymams, , nuolaidoms, aktualiai informacijai teikti;
e) susisiekti su Jumis, informuoti apie Siuntų ar Krovinių būsena, nekslandumus ir t.t.

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kad galėtume administruoti Jūsų užsakymo procesą Siunčiu.lt svetainėje. Norėdami užsiregistruoti ir atlikti užsakymą Siunčiu.lt svetainėje, privalote pateikti šią informaciją. Nepateikus būtinų asmens ir įmonės duomenų, negalėsite vykdyti pirkimo proceso, o mes negalėsime Jums patvirtinti užsakymo:
a) Vardas, Pavardė
b) Adresas (Gatvė, Miestas, Šalis, Pašto kodas);
c) El. Pašto adresas;
d) Mobiliojo telefono numeris.

Siunčiu.lt asmens duomenis gauna iš pačių duomenų subjektų. Visi šie asmens duomenys gaunami tik gavus asmens sutikimą.
Užsakymo ir pirkimo proceso metu registruodamiesi Siunčiu.lt svetainėje, Jūs patvirtinate, kad Jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

Siunčiu.lt, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 d. – Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).

Siunčiu.lt renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekdama sudaryti ir (arba) vykdyti su Jumis sudarytą paslaugų sutartį, Jūsų sutikimu, kai tvarkyti asmens duomenis Siunčiu.lt įpareigoja atitinkami teisės aktai ir kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Siunčiu.lt teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

Įprastai teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis yra paslaugų sutartis su Siunčiu.lt (arba prašymas sudaryti sutartį). Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi davus sutikimą (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslu). Sutikimas turi būti aiškiai išreikštas, savanoriškas, suprantamai išdėstytas ir jame turi būti pateikta informacija apie duomenų panaudojimo tikslą. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti paprastai ir nemokamai atšauktas susisiekus el. paštu info@siunciu.lt ar telefonu +370 648 08 468.

Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

Surinkti asmens duomenys saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir mūsų sistemose. Mes saugome Jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgdami į duomenų tvarkymo tikslus, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. Siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita klientų informacija būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

Be to, informaciją saugome tam, kad prireikus galėtume Jums suteikti reikiamą informaciją, kad turėtume tinkamą Mūsų ir Jūsų santykių istoriją ir galėtume atsakyti į visus klausimus, susijusius su Jūsų ir Mūsų bendradarbiavimu.

Visi Jūsų asmens duomenys yra saugomi sistemoje tol kol galioja paslaugų sutartis, bet ne mažiau kaip 2 metus.

Kaip saugome Jūsų duomenis?

Mums labai svarbu užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes įgyvendiname konkrečias organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Be to, mūsų vykdoma saugumo užtikrinimo veikla apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, įskaitant periodinius „įsilaužimo“ į vidaus tinklus ir duomenų bazės testavimus, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

Kam teikiame Jūsų duomenis?

Siunčiu.lt, tvarkydama asmens duomenis, yra įsipareigojusi laikytis konfidencialumo. Tokia prievolė kyla iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims Jūsų prašymu, atsižvelgiant į įsipareigojimus kitoms šalims.

Mes galime pateikti Jūsų duomenis duomenų tvarkytojams (paslaugų tiekėjams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka pervežimo paslaugas, draudžia Siuntas ar Krovinius) ir tvarko Jūsų duomenis Mūsų, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, kad užtikrintume, jog ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Paslaugų teikėjai

Norėdami įvykdyti savo įsipareigojimus Jums, dalinamės Jūsų asmens duomenimis su įmonėmis, kurios teikia mums paslaugas, pavyzdžiui, vykdo pervežimo paslaugas. Šios įmonės gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams. Be to, jos privalo saugoti Jūsų asmens duomenis pagal įstatymus ir mūsų bendradarbiavimo susitarimą. Šiuo metu bendradarbiaujame su šiomis įmonėmis:
UAB Balkant Balt
UAB TNT
UAB DPD Lietuva
UAB Omniva LT
UAB Lietuvos Paštas
UAB DLW Lietuva
UAB Venipak Lietuva
UAB Itella Logistics

Teisėsaugos institucijos, valstybės ir savivaldos institucijos

Stengdamiesi įvykdyti savo teisinę prievolę, gavus prašymą, galime perduoti Jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms. Mes taip pat galime perduoti Jūsų asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios institucijoms, kad galėtume vykdyti mūsų teisėtą interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

  • gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip mes juos tvarkome;
  • kreiptis į Mus su prašymu pataisyti savo asmens duomenis, nebetvarkyti jų, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, pateikti ne visi arba netikslūs, arba jeigu jie nebereikalingi, atsižvelgiant į tikslus, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju Jūs turėtumėte pateikti prašymą, kurį gavę mes patikrinsime pateiktą informaciją ir imsimės reikiamų veiksmų. Mums labai svarbu turėti tikslius Jūsų asmens duomenis;
  • kreiptis į Mus su prašymu sunaikinti asmens duomenis arba nebetvarkyti jų, išskyrus prašymą nebesaugoti asmens duomenų. Tokie duomenys nebesaugomi tik tuo atveju, jei Jums susipažinus su savo asmens duomenimis nustatote, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
  • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi arba juos ketinama tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Siunčiu.lt arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
  • bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais;
  • nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) Jūs taip pat turėsite teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą.

Jeigu Jums kelia susirūpinimą Mūsų veiksmai (neveikimas), kuriais galimai nesilaikoma šių Privatumo taisyklių arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į Siunčiu.lt bet kuriuo Jums patogiu būdu: el. paštu info@siunciu.lt, telefonu +370 648 08 468. Nepavykus išspręsti klausimo su Mumis, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, tel. (8 5) 212 7532), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Jeigu Jūs turite bet kokių klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ar šiomis Privatumo taisyklėmis, arba pasiūlymų, prašome susisiekti su Mumis.

Kur tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Mes visada siekiame tvarkyti Jūsų asmens duomenis visame pasaulyje, priklausomai nuo to, pagal koki maršruta yra sudaryta paslaugų sutartis.

Kas yra slapukai?

Slapukai (angl. „cookies“) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės perduoda į jose naršančių vartotojų kompiuterius arba kitus įrenginius. Atsižvelgiant į naršyklę, ši informacija laikoma arba nedideliuose atskiruose failuose, arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrajame faile. Slapukus naudoja dauguma pažangių interneto svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukus galima perduoti tik jei yra tokia pasirinktis Jūsų įrenginio nustatymuose.

Slapukų naudojimas svetainėje www.siunčiu.lt

Siunčiu.lt svetainėje slapukai naudojami asmenų, besinaudojusių Jūsų įrenginiu, lankomumui nustatyti, atliktiems veiksmams įsiminti ir apibendrintai svetainės lankomumo statistikai rinkti.

Duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeitę savo interneto naršyklės nustatymus, išjungę visus slapukus arba išjungę (įjungę) juos po vieną. Visgi atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Norėdami nustatyti reikiamas (norimas) slapukų pasirinktis, naudokitės interneto naršyklių pagalbos funkcijomis. Informaciją, kaip tą padaryti, galite rasti naršyklių pagalbos puslapiuose.